VANGÖLÜ TURİZM SEYAHAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vangölü Turizm ve Seyahat Ticaret Anonim Şirketi (“Vangölü Turizm”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz içerisinde güvenlik kulübesi, şirket girişi, atölye bölümü, yedek parça ve muhasebe birimini görecek şekilde toplamda 30 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve yolcularımızın güvenliğinin sağlanması adına kapalı devre görüntü kaydı yapılmaktadır.  

Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a): Güvenlik kameraları vasıtası ile işlenecek kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Vangölü Turizm ve Seyahat Ticaret Anonim Şirketi (“Vangölü Turizm”) sorumluluğunda muhafaza edilecek ve korunacaktır.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b):Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, şirketimizde gerçekleşen faaliyetler kapsamında kontrollerin sağlanması, ziyaretçi giriş çıkış takibinin yapılması amaçları dâhilinde, Vangölü Turizm çalışanlarının, ziyaretçilerinin ve yolcularının güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla haftanın 7 günü, günde 24 saat kayıt gerçekleştirilmesi suretiyle işlenmektedir. Şirketin çalışma sahalarının görülebilmesi, güvenliğin sağlanabilmesi, personel çalışma kontrollerinin yapılabilmesi için gerekli kontroller bilgi işlem tarafından sağlanmaktadır.
  2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması (KVKK 10.c): Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve/veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar ve/veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılacaktır.
  3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç):Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile veri sorumlusunun meşru menfaati gereğince 15 (on beş) günlük süreyle mevzuata uygun koşullarda otomatik olan yöntemlerle elektronik olarak işlenebilecektir.
  4. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d): Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında şu haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Vangölü Turizm ve Seyahat Ticaret Anonim Şirketi (“Vangölü Turizm”) İpekyol Cad. Kurtuluş Parkı Önü Vangölü Petrol Binası/VAN adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.